Tlačiť
PDF

Italinox - VOP

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
obchodnej spoločnosti ITALINOX Slovakia, s.r.o., Ulica svornosti 100, 820 11 Bratislava, IČO: 31 679 994

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
1.1. Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len "VOP") sa riadia právne vzťahy medzi obchodnou spoločnosťou ITALINOX Slovakia, s.r.o., Ulica svornosti 100, 820 11 Bratislava, IČO: 31 679 994, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 38891/B a každou fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá na základe objednávky, resp. osobitne uzavretej zmluvy, prejaví záujem o kúpu tovaru.

II. VÝKLAD POJMOV
2.1. Predávajúci – obchodná spoločnosť ITALINOX Slovakia, s.r.o., Ulica svornosti 100, 820 11 Bratislava, IČO: 31 679 994, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 38891/B, ktorá sa zaoberá predajom hutného antikorového materiálu, produktov z antikorovej ocele, pozinkovaných plechov, oceľových trubiek, mosadze a iných produktov.
2.2. Kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá na základe objednávky, resp. osobitne uzavretej zmluvy, prejaví záujem o kúpu tovaru.
2.3. Tovar - produkty a služby ponúkané predávajúcim prostredníctvom internetovej stránky www.italinox.sk, katalógov, ponukových letákov alebo iným spôsobom prezentovaným záujemcom, v rozsahu aktuálne zverejnenej ponuky.

III. OBJEDNÁVANIE TOVARU A UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY
3.1. Objednávku tovaru možno uskutočniť osobne v sídle alebo v niektorej z prevádzok predávajúceho telefonicky, poštou, faxom alebo elektronickými prostriedkami. Kontaktné údaje predávajúceho sú zverejnené na internetovom portáli www.italinox.sk. Predávajúci prijíma objednávky v pracovných dňoch v čase od 7:30 do 16:00 hod. V objednávke musí byť uvedené najmä:
- číslo objednávky a dátum jej vystavenia
- identifikačné údaje kupujúceho v rozsahu: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, ak je pridelené
- označenie tovaru a požadované množstvo
- miesto dodania (ak nie je uvedené, rozumie sa miestom dodania prevádzka predávajúceho podľa určenia predávajúceho) a spôsob dopravy (ak nie je uvedený, predávajúci si vyhradzuje určiť spôsob dodania podľa vlastného uváženia)
- dátum dodania (kupujúci je povinný rešpektovať dodacie lehoty uvedené v katalógoch predávajúceho pre príslušný tovar)
- označenie osoby oprávnenej prevziať tovar
- identifikácia kontaktnej osoby (vrátane telefonického spojenia)
- spôsob platby (faktúra alebo hotovosť).
3.2. Objednávka je pre zmluvné strany záväzná až jej potvrdením zo strany predávajúceho, zaslaným na adresu kupujúceho uvedenú v objednávke poštou, faxom alebo elektronickými prostriedkami. Kupujúci je objednávkou viazaný až do jej odvolania. Odvolanie objednávky je účinné za predpokladu, že prejav odvolania dôjde predávajúcemu skôr, ako predávajúci odošle kupujúcemu potvrdenie objednávky.
3.3. K objednávke kupujúceho sa predávajúci vyjadrí spravidla najneskôr nasledujúci pracovný deň po jej prijatí.
3.4. K uzavretiu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim dochádza:
- potvrdením objednávky alebo
- na základe spoločného písomného prejavu, ktorým sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu určitý tovar a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu, za jednotlivú dodávku tovaru alebo opakujúcu sa dodávku tovaru (rámcová kúpna zmluva).

IV. KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
4.1. Kúpna cena je určená na základe cenníka vydaného predávajúcim. Predávajúci uvádza ceny tovaru bez DPH. Cenník predávajúceho je k dispozícii v každej prevádzke predávajúceho.
4.2. Aktuálny cenník zostáva v platnosti dovtedy, kým nie je vydaný nový cenník. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť ceny tovaru a to kedykoľvek aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.
4.3. Kúpnu cenu možno uhradiť nasledovne:
- v hotovosti pri odbere kupujúcim alebo ním splnomocnenou osobou (ďalej len "osobný odber") alebo
- zaplatením faktúry vystavenej predávajúcim.
4.4. Faktúra kúpnej ceny je splatná do 15 dní od dátumu jej vystavenia, ak nie je dohodnuté inak. Predávajúci odosiela faktúru na adresu kupujúceho uvedenú v objednávke alebo v záhlaví osobitne uzavretej kúpnej zmluvy.
4.5. Predávajúci fakturuje jednotlivé dodávky priebežne. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť faktúru v lehote určenej v ods. 4.4.
4.6. Kúpna cena sa považuje za uhradenú v deň jej pripísania v plnej výške na príslušný účet predávajúceho, resp. v deň jej osobného prevzatia predávajúcim.
4.7. Ak sa kupujúci ocitne v omeškaní s úhradou fakturovanej kúpnej ceny alebo jej časti, je povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody a to aj v rozsahu prevyšujúcom dohodnutú výšku zmluvnej pokuty. Zaplatením zmluvnej pokuty záväzok kupujúceho nezaniká.
4.8. Pri omeškaní kupujúceho s úhradou fakturovanej kúpnej ceny alebo jej časti o viac ako 15 dní si predávajúci vyhradzuje právo nedodať objednaný tovar až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. To platí obdobne aj v prípade, ak kupujúci nezaplatí kúpnu cenu v plnej výške v hotovosti pri osobnom odbere tovaru. Predávajúci sa nedostáva do omeškania s dodaním tovaru po dobu omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny.

V. DODACIE PODMIENKY
5.1. Tovar môže byť dodaný niektorým z nasledujúcich spôsobov:
- osobným odberom v sídle alebo v niektorej z prevádzok predávajúceho alebo
- odoslaním do miesta určeného kupujúcim, pričom prepravu tovaru môže zabezpečiť predávajúci alebo tretí subjekt
(dopravca).
5.2. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v termíne určenom v objednávke, resp. v osobitne uzavretej kúpnej zmluve. Ak kupujúci v objednávke nerešpektoval dodacie lehoty predávajúceho alebo dátum dodania tovaru nie je vôbec uvedený, predávajúci dodá objednaný tovar v lehote uvedenej pre príslušný tovar v katalógu. Dodacia lehota sa počíta odo dňa potvrdenia objednávky.
5.3. Povinnosť predávajúceho dodať tovar je splnená okamihom jeho odovzdania kupujúcemu, resp. dopravcovi na prepravu pre kupujúceho, spolu s dodacím listom a ďalšími dokladmi, ktoré sú potrebné na riadne užívanie tovaru.
5.4. Ak dodanie tovaru zabezpečuje dopravca, náklady na dopravu, vrátane nákladov na balenie, znáša kupujúci, ak nie je dohodnuté inak. Ak dodanie tovaru zabezpečuje predávajúci, kupujúci sa zaväzuje zaistiť k požadovanému miestu dodania spevnenú komunikáciu zjazdnú aj pre nákladnú cestnú dopravu a zaplatiť mu prepravné v dohodnutej výške. Vykládku dodaného tovaru zabezpečuje kupujúci na svoje náklady.
5.5. Ak u predávajúceho vznikne dôvodná obava z nezaplatenia fakturovanej kúpnej ceny kupujúcim (napr. v prípade vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie na majetok kupujúceho a pod.), predávajúci nie je povinný dodať objednaný tovar a to až do okamihu, keď odpadnú dôvody, ktoré viedli k pozastaveniu alebo odmietnutiu dodávky tovaru. Kupujúci je povinný oznámiť tieto skutočnosti bez zbytočného odkladu predávajúcemu.
5.6. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar v termíne určenom v objednávke, resp. v osobitne uzavretej kúpnej zmluve, najneskôr však do 10 dní odo dňa odoslania oznámenia o možnosti prevziať tovar spôsobom určeným pre potvrdenie objednávky. Ak kupujúci neprevezme tovar do 5 dní od takto určeného termínu, je povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s uskladnením tovaru a tiež zmluvnú pokutu 100,– EUR za každý deň omeškania. V prípade, že kupujúci tovar neprevezme ani v lehote 10 dní od určeného termínu prevzatia, predávajúci je oprávnený objednaný tovar predať tretej osobe. Zároveň zaniká jeho povinnosť dodať objednaný tovar. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody a to aj v rozsahu prevyšujúcom dohodnutú výšku zmluvnej pokuty.
5.7. Kupujúci je povinný prezrieť tovar osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby ihneď po jeho prevzatí.
5.8. Kupujúci je povinný prijať aj čiastočné plnenie, pokiaľ takéto plnenie neodporuje povahe a účelu záväzku. Svoj nesúhlas s prípadným čiastočným plnením je kupujúci povinný prejaviť už v čase dodania tovaru, v opačnom prípade platí, že s čiastočným plnením súhlasí.
5.9. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru kupujúcemu o viac ako 15 dní, má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy po predchádzajúcom písomnom upozornení predávajúceho a po stanovení dodatočnej primeranej lehoty na splnenie povinnosti predávajúceho, pričom táto dodatočná primeraná lehota nesmie byť kratšia ako 15 dní.
5.10. Predávajúci vystaví na dodávaný tovar dodací list, v ktorom uvedie druh tovaru, jeho množstvo a cenu. Kupujúci je povinný prevzatie tovaru potvrdiť svojim podpisom na dodacom liste. Predávajúci je oprávnený odmietnuť odovzdanie tovaru osobe inej ako uvedenej v objednávke na prevzatie tovaru.

VI. NEBEZPEČENSTVO ŠKODY A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
6.1. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase:
a) keď prevezme tovar od predávajúceho alebo
b) keď neprevezme tovar od predávajúceho včas, v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme alebo
c) ak sa tovar odosiela do miesta určeného kupujúcim okamihom odovzdania tovaru dopravcovi na prepravu. Ak prepravu tovaru zabezpečuje predávajúci, nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase uvedenom v písm. a) tohto odseku.
6.2. Predávajúci je povinný dodať tovar v dohodnutom množstve, akosti a vyhotovení a riadne ho zabaliť alebo vybaviť na prepravu. Ak z príslušnej faktúry a dodacieho listu vyplýva, že tovar sa dodáva v menšom množstve, ustanovenia týchto VOP o vadách tovaru sa na chýbajúci tovar nevzťahujú.
6.3. Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase (skrytá vada). Kupujúci je povinný písomne oznámiť predávajúcemu vady tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo:
a) vady zistil alebo
b) pri vynaložení odbornej starostlivosti mal vady zistiť pri prehliadke tovaru, ktorú je povinný uskutočniť.
Vady zistiteľné pri prehliadke tovaru je kupujúci povinný uplatniť ihneď pri prehliadke.
6.4. Ak kupujúci tovar neprezrie alebo jeho prezretie nezabezpečí do 2 dní odo dňa dodania tovaru, nemôže uplatňovať voči predávajúcemu nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, a to najmä viditeľné poškodenie tovaru alebo jeho obalu, nesúlad množstva alebo druhu tovaru v porovnaní s faktúrou a dodacím listom.
6.5. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:
a) o ktorých kupujúci vedel, alebo musel vedieť v čase objednania tovaru, resp. uzavretia zmluvy,
b) ktorý bol poškodený neodbornou manipuláciou kupujúceho alebo používaný v rozpore s usmerneniami predávajúceho,
c) ktorý bol nevhodne skladovaný.
6.6. Ak predávajúci poskytne kupujúcemu záruku za akosť tovaru, musí byť vada uplatnená do konca záručnej doby uvedenej v záručnom liste.
6.7. Ak je dodaním tovaru s vadami zmluva porušená podstatným spôsobom (§ 345 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ďalej len "ObZ"), kupujúci môže:
a) požadovať dodanie chýbajúceho tovaru, výmenu vadného tovaru za tovar bez vád a odstránenie právnych vád,
b) požadovať opravu tovaru, ak vady možno opraviť,
c) požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo
d) odstúpiť od zmluvy.
Kupujúci si môže zvoliť medzi uvedenými nárokmi iba v prípade, ak svoju voľbu oznámi predávajúcemu vo včas zaslanom oznámení vád. Uplatnený nárok kupujúci nemôže meniť bez súhlasu predávajúceho. Ak kupujúci v oznámení vád neuvedie, čo od predávajúceho požaduje, patria mu nároky z vád ako pri nepodstatnom porušení zmluvy. Ak sa ukáže, že vady tovaru nemožno opraviť alebo by s ich opravou boli spojené neprimerané náklady, kupujúci môže požadovať výmenu vadného tovaru za tovar bez vád, ak o to požiada bez zbytočného odkladu po tom, čo mu túto skutočnosť predávajúci oznámi.
6.8. Ak je dodaním tovaru s vadami zmluva porušená nepodstatným spôsobom, kupujúci môže požadovať:
a) dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných vád alebo
b) zľavu z kúpnej ceny.
Pokým kupujúci neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy z dôvodu neodstránenia vád v lehote určenej podľa ods. 6.9 predávajúci je povinný dodať chýbajúci tovar a odstrániť právne vady tovaru. Ostatné vady tovaru predávajúci odstráni podľa svojej voľby.
6.9. Ak kupujúci požaduje odstránenie vád tovaru, nemôže pred uplynutím dodatočnej primeranej lehoty (najmenej 15 dní), ktorú je povinný na tento účel poskytnúť predávajúcemu, uplatniť iné nároky z vád tovaru. Ak kupujúci túto lehotu neurčí alebo neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny, môže predávajúci oznámiť kupujúcemu, že vady odstráni v ním určenej lehote. Ak kupujúci bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tejto skutočnosti dozvedel, neoznámi predávajúcemu svoj nesúhlas, lehota určená predávajúcim sa považuje za záväznú. Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v uvedených lehotách, kupujúci môže uplatniť nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od zmluvy za predpokladu, že na to predávajúceho upozorní už pri určení primeranej lehoty na odstránenie vád tovaru. Zvolený nárok kupujúci nemôže meniť bez súhlasu predávajúceho.
6.10. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ak vady včas neoznámil predávajúcemu.
6.11. Pri výmene vadného tovaru za tovar bez vád je kupujúci povinný vrátiť vymieňaný tovar predávajúcemu v takom stave, v akom mu bol dodaný.
6.12. Zodpovednosť za vady možno uplatniť iba v prípade vrátenia vadného tovaru s príslušenstvom spolu s kópiou dodacieho listu a podrobným opisom zistených vád. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru k predávajúcemu hradí kupujúci. Ak sa preukáže oprávnenosť reklamácie, náklady na prepravu späť ku kupujúcemu hradí predávajúci.
6.13. Predávajúci má právo požadovať od kupujúceho náhradu vzniknutých nákladov spojených s vybavovaním reklamácie, ak:
a) je tovar reklamovaný bez potrebných dokladov a tieto doklady nie sú doložené kupujúcim ani po uplynutí 5 dní od
prevzatia tovaru predávajúcim,
b) pri prehliadke alebo testovaní tovaru sa neprejaví vada reklamovaná kupujúcim.

VII. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA A NÁHRADA ŠKODY
7.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru úplným zaplatením kúpnej ceny, ale len za predpokladu, že uspokojil aj ďalšie pohľadávky, ktoré mal voči predávajúcemu.
7.2. Zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť vyplývajúcu z kúpnej zmluvy, je povinná nahradiť škodu tým spôsobenú druhej zmluvnej strane, okrem prípadu, ak preukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.
7.3. Poškodená strana nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinnosti druhej strany bolo spôsobené konaním alebo nedostatkom súčinnosti poškodenej strany.
7.4. Predávajúci nie je zodpovedný za nesplnenie akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z kúpnej zmluvy, ak preukáže, že dôvodom je prekážka, ktorá nastala nezávisle od jeho vôle a ktorá mu bránila v splnení jeho povinnosti, a že sa od neho nemohlo rozumne očakávať, aby túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal a aby túto prekážku v čase uzavretia kúpnej zmluvy predvídal.
7.5. Predávajúci je povinný oznámiť kupujúcemu povahu prekážky, ktorá mu bráni alebo bude brániť v plnení povinnosti a jej dôsledky, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo sa predávajúci o prekážke dozvedel. Ak predávajúci túto povinnosť nesplní alebo kupujúcemu nie je správa včas doručená, má kupujúci nárok na náhradu škody, ktorá mu tým vznikla.
7.6. Vylúčenie zodpovednosti podľa tohto článku je účinné po dobu, po ktorú prekážka trvá.

VIII. ROZHODCOVSKÁ DOLOŽKA
8.1. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov založených kúpnou zmluvou alebo s touto zmluvou súvisiacich, vrátane sporov o zaplatenie kúpnej ceny, náhradu škody a iných sankcií, sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, predložia na rozhodnutie v rozhodcovskom konaní STÁLEMU ROZHODCOVSKÉMU SÚDU zriadenému pri ROZHODCOVSKÁ, ARBITRÁŽNA A MEDIAČNÁ, a.s., Trnavská cesta 7, 834 01 Bratislava, IČO: 35 862 882, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3157/B. Predávajúci a kupujúci sa rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konaní podriadia s tým, že takéto rozhodnutie bude pre nich konečné a záväzné.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
9.1. Predávajúci je oprávnený započítať peňažné plnenia kupujúceho proti pohľadávke, ktorú má voči kupujúcemu z akéhokoľvek právneho vzťahu, a to aj proti pohľadávke premlčanej, podmienenej, pohľadávke, ktorú nemožno uplatniť na súde a proti pohľadávke, ktorú nemožno postihnúť exekúciou. Predávajúci má právo určiť poradie započítania pohľadávok.
9.2. Predávajúci doručuje kupujúcemu písomnosti na jeho poslednú známu adresu. Doručenie nastane odovzdaním písomnosti, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť odmietne prevziať. Ak sa adresát na uvedenej adrese nenachádza, resp. je neznámy, pokladá sa písomnosť za doručenú tretím dňom po odoslaní poštovej zásielky.
9.3. Práva a povinnosti vyplývajúce pre kupujúceho a predávajúceho z kúpnej zmluvy, ktoré nie sú v týchto VOP výslovne upravené, sa spravujú príslušnými ustanoveniami ObZ.
9.4. Predávajúci a kupujúci si môžu v osobitne uzavretej kúpnej zmluve upraviť svoje vzájomné práva a povinnosti odchylne od týchto VOP.


V .......................................... dňa .......................................


kupujúci                                                                                                                         predávajúci

icon VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY (85.31 kB)